Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

  1. Informacje ogólne i definicje

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.buntstore.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.buntstore .pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RUBY STAR sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 683 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1918 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.buntstore.pl, prowadzony jest przez firmę RUBY STAR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 48/38, 31-202 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948175, NIP 9452251768, REGON 520858967.   

tel. 782 093 374

e-mail: sklep@buntstore.pl

2.3. Regulamin określa zasady:

1) świadczenia przez Sklep internetowy Bunt na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,

2) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sklep przy okazji sprzedaży.

2.4.Klientem Sklepu może być wyłącznie:

1) pełnoletnia osoba fizyczna lub

2) osoba prawna, lub

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych:

a.) Internet Explorer w wersji 7,0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies oraz Javascript.

b.) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Zalecana szerokość ekranu: 1024×768.

2.6 Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bunt zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.buntstore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

3.1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

1) usługa Konta polegająca na jego założeniu i utrzymywaniu w ramach Sklepu Bunt,

2) usługa formularza Zamówienia,

3) usługa Newslettera.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3.1 usług elektronicznych wymaga zawsze oprócz spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych dla każdej z nich, potwierdzenia przez Klienta że:

1) jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

2) przeczytał i zaakceptował Regulamin,

3) zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych osobowych.

3.3. Korzystanie z którejkolwiek z w/w usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze zabronionym i bezprawnym.

3.4. W celu korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu, otrzymanych rabatach i dokonanej przez Klienta subskrypcji Newslettera.

3.5. Aby założyć konto wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji, podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Załóż konto”. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po założeniu Konta Klient otrzyma od Sklepu, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego kliknięcie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.

Założenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, a następnie kliknięcie w link zawarty w wiadomości Sklepu o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.6. Usługa Konta prowadzona jest bezpłatnie i na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia Zamówienia. Konto jednak ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

3.7. Po zalogowaniu się na własne Konto, Klient każdorazowo może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.

3.8. Sklep ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku, kiedy Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenia usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sklep zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda – na piśmie na adres ul. Prądnicka 10/305, 30-002 Kraków, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@buntstore.pl  – kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sklep odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co wiąże się z usunięciem Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem danych na nim zapisanych.

3.9. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim informacji. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „USUŃ KONTO” dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@buntstore.pl.

3.10. Sklep umożliwia składanie Zamówień na Produkt prezentowany w Sklepie.

3.11. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Produktów poprzez dodanie ich do „KOSZYKA”, a następnie podaniu wymaganych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.12. Oprócz liczby i rodzaju zamawianych Produktów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta:

– imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli ten ostatni jest inny aniżeli pierwszy podany adres),

– adres poczty elektronicznej.

W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Podanie innych danych, takich jak np. numer telefonu, jest nieobowiązkowe, ale ułatwi realizację zamówienia.

3.13. Sklep świadczy także usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o produktach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sklepu. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić dzięki wpisaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej w polu „Newsletter” na stronie głównej sklepu, zatwierdzenie wpisu klawiszem enter.

Do dostawania przez Klienta Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:

1) udzielenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowanie obejmujące otrzymywanie Newslettera z informacjami o Produktach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sklepu,

2) udzielenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,

3) udzielenie przez Klienta zgody na używanie komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących do przesyłania Newslettera z informacjami o Produktach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sklepu;

4) kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sklepu zawierającej potwierdzenie zapisania się przez Klienta do Newslettera.

Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogę elektroniczną usługi Newsletter.

3.14. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:

1) wybór opcji „Wypisz” dostępnej w ramach założonego Konta Klienta;

2) ponowne podanie przez Klienta w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który otrzymuje on Newsletter, i wybór opcji „Wypisz”;

3) kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;

4) zgłoszenie takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@buntstore.pl

Wykonanie przez Klienta którejkolwiek z czynności opisanych w punktach 1 – 4 powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

3.15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia.

4.2. Ceny prezentowanych w Sklepie Produktów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4.3. Sklep dokonuje sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce KOSZTY DOSTAWY.

4.4. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

4.5. Sklep ma prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Produktów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”.

4.6. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Produktów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.

4.7. W końcowym kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz wynagrodzeniu za ewentualne Usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Produktów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.

4.8. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności przelewem, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z danymi do dokonania przelewu bezpośredniego oraz linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania przelewu za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych Zamówieniu i Regulaminie.

4.9. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pobraniem, wówczas Sprzedawca przyjmuje zamówienie i potwierdza umowę sprzedaży informując ścieżką mailową o kolejnych etapach jego realizacji.

4.10. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sklep o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Czas i koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce „Dostawa”.

5.2. Informacje o kosztach dostawy są widoczne w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5.4 poniżej.

5.3. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sklep, zgodnie z ust. 5.4 poniżej, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty za dostawę nie występuje.

5.4. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa, znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZTY DOSTAWY. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie “DARMOWA DOSTAWA OD ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 499 PLN”, koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy.

5.5. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia Decyzję o sposobie dostawy Klient podejmuje zaznaczając właściwe pole w formularzu Zamówienia. Wskazany przez Klienta adres dostawy produktu (w tym adres wybranego salonu firmowego Sklepu), jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sklep.

5.6 Dostawy do państw innych niż Polska są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem bezpośrednim lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayU lub Paypal i uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

5.7. Maksymalny Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.8. Termin dostawy jest liczony:

– w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze – od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia,

– w przypadku wyboru opcji płatności przelewem – od chwili zaksięgowania przelewu tradycyjnego lub autoryzacji płatności przez system PayU albo PayPal.

5.9. Termin dostawy biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:

– jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. 5.10 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili;

– bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy;

– jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.

5.10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Produktem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sklep Bunt. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

6. METODY PŁATNOŚCI

6.1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a.) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl, Pay Pal.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach serwisów.

b.) Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

6.2. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród wyżej wymienionych opcji płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia z tym, że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski.

6.3 Klient dokonujący zapłaty przelewem, bezpośrednio lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w podsumowaniu Zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6.4. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta, który w formularzu Zamówienia wybrał opcję zapłaty przelewem (bezpośrednio lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności), w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, Sklep ma prawo odstąpić od tej umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu 3 dni roboczych do zapłaty przez Klienta.

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym Bunt w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i wysłanie go w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną na adres:

Magazyn Główny Bunt, ul. Poznańska 98, 99-400 Łowicz, sklep@buntstore.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania (do każdego zwrotu musi być załączony pargon):


WZÓR FORMULARZA ZWROTU i REKLAMACJI
 

Sklep niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia, w formie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailem, w zależności od wymagania Klienta.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu przez Klienta wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep zwraca wszystkie koszty poniesione przez Klienta w związku z zawarciem umowy sprzedaży nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub przysłania przez Klienta dowodu odesłania w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto, lub w innej bezpłatnej formie uzgodnionej z Klientem.

Zakupiony produkt należy zwrócić na poniższy adres:

Magazyn Główny Bunt, ul. Poznańska 98, 99-400 Łowicz

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient, wysokość kosztu odesłania produktu jest uzależniona od cennika Poczty Polskiej lub cennika firmy kurierskiej, z której Klient korzysta dokonując zwrotu.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

8.1. Sklep odpowiada względem kupującego z tytułu rękojmi na zasadach określony w przepisach art. 556 -art. 576 KC. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.

8.2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

8.3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

8.6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@buntstore.pl.pl lub adres: Bunt of kolor, Poznańska 98, 99-400 Łowicz . Firma Ruby Star sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.


WZÓR FORMULARZA ZWROTU i REKLAMACJI
 

8.7. Wadliwy produkt- w uzgodnieniu ze Sklepem – jeżeli będzie to możliwe i celowe – Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz do siedziby firmy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą, na wolną od wad albo wadę usunie.

8.9 Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę dla Klienta w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.10. Sklep rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie sklep poinformuje Klienta drogą pisemną lub elektroniczną o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

8.11. Po uwzględnieniu reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez Klienta. Sklep przekaże należną kwotę Klientowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

8.12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą produktu – Sklep odeśle produkt Klientowi na własny koszt.

8.13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.14. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.14.1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.14.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.14.3. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

8.14.4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.14.5. W razie nieuwzględnienia reklamacji oprócz pozasądowych sposobów rozpatrywanych sporów wskazanych w punktach 8.14.1 do 8.14.4 Klientowi przysługuje prawo dochodzenia jego praw przed sądem powszechnym.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1 Firma RUBY STAR sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy, mailowo na adresy sklep@buntstore.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce “Kontakt”.

9.3 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.4 Bunt zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta w tym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

10. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma RUBY STAR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prądnicka 10/305, 30-002 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948175, NIP 9452251768, REGON 520858967.

10.2. Z Administratorem można się skontaktować:

1) listownie, na adres: Bunt of kolor, ul. Poznańska 98, 99-400 Łowicz

2) mailowo, na adres: sklep@buntstore.pl

3) telefonicznie +48 782 093 374

10.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:

1) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy – przez czas konieczny do wykonania tych działań;

2) zawarcia i wykonania umowy czas konieczny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych obejmujących:

a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres 2 lat trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c) obowiązki związane z wystawieniem, przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

4) realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku:

a) ustalenia, dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b) tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy,

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy,

d) wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy,

e) celów marketingowych, w tym personalizowania tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania,

f) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

10.4. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie jest obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

1) złożenia i realizacji Zamówienia;

2) wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

3) założenia Konta;

4) przesyłania Klientowi Newslettera;

5) obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;

6) obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;

7) w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

10.5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

1) pracownikom i współpracownikom Administratora, których dostęp jest niezbędny, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;

2) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów,

b) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;

c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

d) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

e) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia oraz danych osobowych.

3) innym administratorom będącym:

a) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową, wysyłkową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

b) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

c) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

d) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;

e) zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

f) podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.

10.6. Klientowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

3) prawo usunięcia danych osobowych;

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

10.7. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

1) w celach marketingowych,

2) w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

10.9. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punktach wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

10.11. Jeśli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta, o których mowa w punktach wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

10.12. Jeśli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

10.13. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-16 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:

1) listem poleconym na podany przez Klienta adres lub

2) drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,

za wyjątkiem sytuacji kiedy:

a) Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;

b) Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

10.14. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

10.15. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano firmę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

10.16. Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratora.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy RUBY STAR sp. z o.o. a Klientem, który jest Klientem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnie powstałych sporów pomiędzy RUBY STAR sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Klientem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy RUBY STAR sp. z o.o.

11.3 W sprawach nie regulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Postanowienia punktu 11.3. nie naruszają praw Konsumentów zamieszkałych poza granicami Polski, jeżeli właściwe prawo krajowe jest dla nich korzystniejsze.

11.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn takich jak zmiana obowiązujących przepisów, zmiana sposobów płatności i dostaw, zmian organizacyjnych sklepu.

11.6. W przypadku zawarcia usługi konta lub usługi Newslettera zmieniony regulamin wiąże Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 384 oraz 384 §1 KC tj. kiedy Klient został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.7. Jeżeli zmiana regulaminu skutkowała by wprowadzeniem opłat za świadczone usługi Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

11.8. Zmiana regulaminu nie narusza praw Klienta wynikających ze złożonych zamówień oraz umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.

11.9. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2018

 

2. Polityka cookies

1. W serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia się z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

3. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
– sesyjne pliki cookies, zbierają one informacje o czynnościach Użytkownika i utrzymują się tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
– trwałe pliki cookies, są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na telefonie, komputerze, tablecie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączono się z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
– własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis Bunt oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, przez Bunt, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

4. Administratorem danych jest firma RUBY STAR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 48/38, 31-202 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948175, NIP 9452251768, REGON 520858967., e-mail: sklep@buntstore.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego administratora, zainteresowaniem użytkowników określonymi produktami oraz na wyselekcjonowaniu treści oferowanych do zapoznanie się na stronach www Administratora. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce przez administratora i jego zaufanych partnerów.

6. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej “Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: RUBY STAR sp. z o.o. ul. Prądnicka 48/38, 31-202 Kraków , e- mail: sklep@buntstore.pl.

 

3. Polityka prywatnośći

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.buntstore.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanych przez RUBY STAR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 48/38, 31-202 Kraków, o numerze KRS 0000948175, NIP 9452251768, REGON 520858967, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika, jest Administratorem danych osobowych przekazywanych firmie przez jej Klientów (osób korzystających z serwisu buntstore.pl).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania oraz wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Bunt towary. Opisuje zasady oraz praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
Rozumiemy, że przetwarzanie danych osobowych jest dynamicznym procesem dlatego Polityka Prywatności będzie dokumentem podlegającym ciągłym zmianom.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Bunt ma swoją siedzibę w Krakowie, ul. Prądnicka 48/38, 31-202 Kraków , w województwie Małopolskim (Polska). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uwagi dotyczące zasad i praktyk przetwarzania danych osobowych prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: sklep@buntstore.pl.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w serwisie.

Jak zbieramy dane osobowe? – informacje ogólne:
1. Dane osobowe przekazywane nam przez osoby fizyczne:
    a) Informacje przekazywane w celu wykonania umowy zawartej ze serwisie internetowym (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane karty płatniczej/ kredytowej)
    b) Informacje przekazywane przez komputery w trakcie wizyty w naszym serwisie internetowym (min. adres IP, geolokalizacja, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, długość wizyty, ilość odwiedzin strony, nawigacja przekierowania użytkownika)
    c) Informacje przekazywane przez Kandydatów w drodze przesłania CV (w tym dane kontaktowe),
    d) Informacje przekazywane przez osoby fizyczne w celu otrzymywania informacji i newsletterów (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe),
    e) Informacje przesyłane przez osoby zainteresowane ofertą Spółki środkami komunikacji elektronicznej, w tym formularz na stronie internetowej oraz papierowej,
    f)  jakiekolwiek informacje, które osoba fizyczna  zdecyduje się nam przekazać.
2. Dane osobowe przekazywane do Bunt przez inne podmioty. Zdarza się również, że firma otrzymuje dane osobowe od osób trzecich bądź innych administratorów danych osobowych. Dzieje się tak w przypadku gdy osoba fizyczna odbywa w  Bunt praktyki zawodowe.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
    1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania transakcji i płatności;
    2) zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
    3) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
    4) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
    5) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
    1) monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością;
    2) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
    3) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
        a) wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
        b) wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
        c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
        d) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
4. przetwarzanie Twoich danych osobowych gdy odwiedzasz nasz profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w  związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
5. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
6. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
7. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
8. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
9. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
10. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
11. prowadzenie analiz statystycznych;
12. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Za Twoją zgodą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
    1) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
    2) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź naszą 
Politykę dotycząca cookies.

Co się stanie jeżeli nie podam swoich danych osobowych? 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o adresie dostawy i adresie na który mamy wystawić fakturę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów w prowadzonym przez nas serwisie internetowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami.

Poniżej zamieszczamy ogólny opis praw, które posiadasz na gruncie RODO:
1. prawo uzyskania informacji  czy Administrator danych przetwarza jej dane osobowe, a jeśli tak to masz prawo dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji odnośnie sposobu ich przetwarzania (m.in. w jakich celach i w jakim zakresie są przetwarzane oraz komu są udostępniane, a także przez jaki okres będą przechowywane – o ile jest to możliwe do ustalenia). Przysługiwać CI też będzie prawo żądania kopii swoich danych;
2. prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, o ile są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy są one niekompletne,
3. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych przez Administratora m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy przetwarzanie tych danych opierało się na “zgodzie” udzielonej przez podmiot danych, a zgoda ta została cofnięta i Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem).
4. Jeżeli wcześniej Administrator upublicznił dane np. w internecie – będzie zobowiązany również do usunięcia wszelkich łączy internetowych oraz kopii danych, a także do poinformowania innych Administratorów danych, którzy uzyskali dostęp do danych osobowych o potrzebie ich usunięcia. Jest to tzw. “prawo do bycia zapomnianym,
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych m.in. gdy osoba fizyczna, które dane dotyczą kwestionuje prawidłowość swoich danych – wówczas Administrator powinien ograniczyć ich przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości tych danych)
6. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z którym podmiot danych ma prawo otrzymać od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które mu wcześniej dostarczyła oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi danych bez przeszkód ze strony tego, któremu dane pierwotnie udzieliła. Dodatkowo, o ile będzie to technicznie możliwe, podmiot danych ma prawo żądać by jej dane osobowe zostały przesłane przez jednego Administratora bezpośrednio do innego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
2. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem.)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4) statystycznych i archiwizacyjnych,
5) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W pozostałym zakresie Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Bezpieczeństwo danych osobowych.
By pomóc chronić dane osobowe stosujemy zabezpieczenia fizyczne i techniczne oraz odpowiednie środki organizacyjne. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Regularnie szkolimy też naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualizujemy i monitorujemy systemy mające zapewnić bezpieczeństwo danych. Podejmujemy też wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie. Jeżeli zdarzy się wyciek danych, zrobimy wszystko by wyeliminować go w przyszłości oraz oszacować stopień ryzyka związany z wyciekiem. Jeżeli okaże się, że wyciek może prowadzić do powstania szkody (np. dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo, strata finansowa) niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą bez zbędnej zwłoki. Wszystkie kroki, które zostaną przez nas podjęte w przypadku wycieku danych zostaną skoordynowane z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

pixelpixel